با کمک از راه‌های درست باعث ریشه کن شدن پدیده‌ی کار کودکان و تکدی‌گری شویم.

.

.

.