⚠️کمبود امکانات آموزشی در استان سیستان و بلوچستان


🔸در ۲۰ طرح ۲۰ نخل برای سیستان و بلوچستان، با ما همراه شوید:


🌀 شماره کارت بانک ملت به نام جمعیت امام علی


6104337981767088