کلیپ آرزوهای کودکان کار سرزمین ایران که در طرح کعبه کریمان جمعیت آرزوهای شان جمع آوری شده است، را از طریق لینک زیر تماشا نمائید. این کلیپ در همایش نخست این طرح به نمایش درآمد.

http://youtu.be/68Da64eIJIE