🎨کلاسهای آواز، چاپ کیسه های دوستدار محیط زیست، دستبندسازی و نقاشی، از جمله کلاس های هنری هستند که در روزهای مختلف در خانه ایرانی دروازه غار برگزار می شوند.

instagram.com/darvazegharhouse


https://t.me/darvazeghar