کودکان کار دیروز اکنون در سایه خانه ایرانی دروازه غار جمعیت امام علی، هم در این خانه درس می خوانند و تحصیل می کنند و هم برای خودشان صاحب یک باشگاه ورزشی و تیم فوتبال حرفه ای شده اند.