کودکان این خانه درس زندگی را خیلی زودتر از ما می آموزند.
خیلی زود می فهمند که عجوزه این دنیا چندان مهربان نیست.

آنها آموخته اند که در لحظه به خوشیهای کوچک دل خوش کنند
و آرزوهای بزرگ در سر نپرورند

آموخته اند که سر سرمای زمستان وقتی می ایستی پشت اگزوز یک ماشین
تا خودت را با دود آن گرم کنی
این بیشترین سهم توست از گرمای این دنیا

و وقتی در میان پرسه زدنها و التماس به هر کس
برای خرید یک فال، با کودک فالفروش دیگری چند لحظه ای به بازیگوشی سپری می کنی
این بزرگترین سهم توست از کودکی ...،

خانه علم دروازه غار پناهگاه چند تن از این کودکان است
از معدود خانه های محله که در بافت فرسوده آنجا
امن و مناسب است
.
.
.
در خرید این خانه امن سهمی داشته باشیم
https://www.facebook.com/events/1446882852219807/
...
لطفا این پیام را بگسترانید
تا دیگران نیز از این رویداد نیکو مطلع شوند