انتحاری...

کشتن و کشته شدن،خون ریختن...

این انسان خون ها خواهد ریخت...

انسان امروز یا خون ریز است و یا شاهد خون ریزیست...

انسان چگونه بیندیشد و عمل کند، پایان میدهد به این غوغای کشتار

@Darvazeghar