اینجا

کتابخانه

خانه علم دروازه غار

است

محل آموزش، کتابخوانی و عشق ورزیدن

.

.

.

http://www.freeuploadsite.com/uploads/13724480562.jpg

معلم ها و دوستان کوچک ما در حال آموزش

.

.

.

http://www.freeuploadsite.com/uploads/13724480561.jpg

نازی زیبا و معلم مهربانش

.

.

.

http://www.freeuploadsite.com/uploads/13724480563.jpg

فاطمه زهرای عزیز ما

.

.

.

http://www.freeuploadsite.com/uploads/13724480565.jpg

دنیای هنرمندمان و معلم مهربانش

.

.

.

http://www.freeuploadsite.com/uploads/13724480564.jpg

بچه های مستعدمان و معلم مهربانشان در حال آموختن نام حیوانات

.

.

.

:)