کاپیتان شهبازی که هواپیمای با نقص فنی در قسمت چرخ ها را با سلامتی به زمین نشانده بود در جمع اعضای خانه علم دروازه غار  فعالیت جمعیت دانشجویی مردمی امام علی را نجات جان انسان ها خواند.