آنها چنان عمل می کنند که نمی دانند برادرانشان خودشان هستند. آنها همه باید یکدیگر را قربانی کنند، زیرا هنوز زمان آن فرا نرسیده که مرد چاقوی خونین را درون خودش فرو کند. 

معنای رویدادها همان برترین معناست، که نه در رویدادها است و نه در روح، بلکه خدا است ایستاده بین رویدادها و روح...

میانجی زندگی...

راه...

پل عبور...

روح من برترین معنای زندگی است. تصویر من از خدا، نه خود خدا و نه برترین معنا. خدا در برترین معنای اجتماع انسانی هویدا می شود.


کتاب قرمز، کارل گوستاو یونگ


https://goo.gl/j8vFFO

https://telegram.me/darvazeghar