◀️این سوال شاید بسیار جسورانه به نظر آید. شاید هم بسیار ساده لوحانه. انسان از خود و از دیگران پرسش کند که چرا جهان به این شکل در آمده است. پرسشی از این دست، بسان هزاران سوالی است که کودکی از پدر خویش می کند، اما پدر پاسخی برایش ندارد. 

◀️برای اینکه کمی بتوان به پرسش پاسخ داد، باید تمام فرآیندهایی که در کنار هم جهان را بدین شکل ساخته اند، دید و بررسی کرد.از ابتدا تاکنون. جهان به این شکل بی شک برآیند تمام رویدادهایی است که در آن اتفاق می افتد. بی شمار اتقاقی که ما در آن سهیم هستیم و نیستیم، مانند هزاران جویباری که به رودخانه ای بزرگ می پیوندند، به هم متصل می شوند و پیکره جهان را به این شکل بدریخت می تراشند. از طرفی هنگامی که جهان به این شکل بد در می آید، خود نیز شروع به ساخت فرآیندهایی می کند که شکل کنونی جهان را تثبیت و تقویت کند. به زبان ساده تر، چرخه ای آغاز می شود که در آن انسانها و فرآیندها جهان را تخریب می کنند و جهان تخریب شده نیز انسانها را ویران می سازد و این دور ادامه می یابد.

◀️برای اینکه جهان از این شکل بدریخت رهایی یابد، باید تمام جریان هایی که جهان را به این شکل در می آورند، شناخت و با این شناخت از این چرخه خارج شد. مرحله بعد این است که در جهت عکس این چرخه مرگبار، حرکت کرد. کاری سترگ که انجام دهندگانش در شمار مصلحان بزرگ اجتماعی قرار گیرند.


https://goo.gl/4to0b9

@Darvazeghar