جهت پرداخت اینترنتی فطریه به آدرس زیر مراجعه فرمایید↙️

Donate.sosapoverty.org/fetr


درصورت پرداخت ازطریق شماره کارت و همچنین پرداخت جهت فطریه خاص و کفاره فرم اینترنتی زیر را تکمیل نمایید↙️

yon.ir/q81J