از همان روزهای آغاز فعالیتمان در محله دروازه غار
سعی کردیم آنچه انجام می دهیم
به صورت گزارش منتشر کنیم
...
آخرین گزارش فعالیت ما در خانه علم دروازه غار
گزارش نیمه ی اول سال 1393
را با کلیک بر لینک زیر بخوانید
http://sosapoverty.org/Editor/Documents/Reports/Darvazeghar/1393SpringSummer-Darvazeghar.pdf
...
گزارش های قبلی فعالیت ما:
http://sosapoverty.org/Modules/CMS/CMSPages/ShowPage.aspx?MItemID=hlGZhwawhllh
...
پذیرای نظرات، پیشنهادها و انتقادات شما هستیم

smile emotico