صحبت های مینا زمانیان، از اعضای جمعیت امام علی و پایه گذار طرح "خانه های علم" جمعیت، در همایش کوچه گردان عاشق در مشهد در شب قدر


🆔 @imamalisociety

🆔 @eventias