گرسنگی سهم کودکان نیست...


«وجودتون، زندگیتون و سنجش‌های درونیتون رو پر از کودکان کنید..»

⬅️ شارمین میمندی نژاد


✳️ آیین کوچه‌گردان عاشق:

🌐 Kuchegardan.org


📞 ۰۲۱۸۸۹۳۰۸۱۶


https://t.me/darvazeghar