🔅بازدید دختران خانه ایرانی دروازه غار از دانشگاه تهران 

حضور مسئولانه هریک از ما، مسیری خواهد شد تا کودکان با استعداد و توانایمان در هنر دانش را، به سرمنزل روشن و نیکو برساند...

https://telegram.me/darvazeghar