برای اطلاع از آخرین اخبار طرح کوچه گردان عاشق به وبسایت ویژه این طرح سربزنید:
http://kuchegardan.sosapoverty.org