اینجا کارگاه نقاشی خونه علم دروازه غاره و این بچه ها هنرمندای کوچیک و باسواد خونه علم هستن و دارن روی کیف های دوستدار محیط زیست نقاشی می کشن... شماره تلفن سفارش کیف ها: 09396007178 و 55895759