یکی از مشتریان ثابت و نمونه ی سفارش دهنده ی کیسه های دوستدار محیط زیست
جمعیت داوطلبان سبز هستند.
ضمن تشکر و قدردانی از حضور این دوستان
 از شما نیز دعوت میکنیم
 با سفارش کیسه های دوستدار محیط زیست
 حامی زمین، مادران سرپرست خانوار و کودکان محروم از تحصیل باشید

تلفن جهت اطلاعات بیشتر و دادن سفارش
09396007178