تصور کن روزی که همه ما
به استفاده از کیسه نایلونی "نه" بگیم
و به جاش کیسه های دوستدار محیط زیست
دست تمام مردم شهر باشه
اون موقع است که همه ما، حامی زمین خواهیم بود
کیسه های دوستدار محیط زیست خانه علم دروازه غار تهران
محصول دستان هنرمند زنان سرپرست خانوار
و کودکان کار و محروم از تحصیل
...
با ما در اینستاگرام همراه باشید
https://instagram.com/sabzindast/