کودکان خانه ایرانی دروازه غار، اولین روزنامه دیواری خود را با موضوع "دوستی با طبیعت" به مناسبت روز جهانی محیط زیست تهیه و بر دیوار خانه علم نصب کردند.

براساس برنامه ی جدید گروه آموزش، کودکان دروازه غار هر دو هفته یکبار، با هدف آشنایی با موضوعات متنوع و مهم روزمره، روزنامه دیواری درست می کنند.

آنها درباره موضوع موردنظر با معلم خود بحث و گفتگو میکنند و سپس برداشتشان را درقالب نقاشی، کاردستی، نوشته و... ارائه می دهند و ماحصل همکاری آنان، به شکل روزنامه دیواری جمع می گردد.

منتظر روزنامه دیواری بعدی کودکان خلاق ما باشید.