به سایت بخشش برویم و حتی با ۲۰هزارتومان در زندگی بخشیدن به یک انسان سهیم شویم

life.sosapoverty.org


لینک پرداخت اینترنتی:

donate.sosapoverty.org/life


شماره کارت به نام جمعیت امام علی

۶۱۰۴۳۳۷۹۸۱۷۶۷۰۸٨