تقویم امروز را باز میکنیم و می بینیم که امروز، روز زمین است. نام یک روز در سال را روز زمین پاک گذاشته ایم، که یادمان باشد زمین پاک حق امروز و فردا ی موجودات است.خواسته ایم زندگی راحتتری داشته باشیم، اما به چه قیمتی؟ به بهای از بین بردن ها !

پس برای همه آیندگان که همچون ما حق زندگی درست دارند برمیخیزیم.

این جهانی که هیچ موجودی بدون دیگران خوشبخت نیست و زندگی درست هر کدام به زندگی درست همه موجودات وابسته است، نمی توان گفت که هر کس تنها مسئول اعمال خویش است. 

در جهانی که همه چیز زنجیروار به هم پیوسته است، خودخواهی بزرگیست که حتی بخش کوچکی از آن را تیره کنیم،که شاید این تیرگی ما زنجیروار و آرام آرام جهان را تیره کند. اگر روزی، روز تصمیم ما برای برافروختن نور در دل تیرگی بود، آن روز، روز پاکی است و از برکت این پاکیها، هر روز زمین پاک خواهد بود.