قطره قطره مهر ما، می تواند اقیانوسی از عشق برای مردمان فراموش شده سرزمینمان شود.

به ایونت کوچه گردان عاشق بپیوندید.

من و تو هم همراه شویم، حتی یک هزار تومان