نگاه کن! چقدر این زندگی تُهی شده!
چقدر رنگ باخته شرافت بشر!
چقدر روی دین و انصاف و عقل، خاک نشسته است!
پس این چیست که مردمان خود را به آن دیندار و منصف و عاقل می پندارند؟!
نگاه کن!
کودکی بر سر چهارراه گدایی می کند!
این شش کلمه، این یک جمله، چقدر همه ما را در برابر طبیعت، بی آبرو کرده است!
کدام گیاه یا کدام حیوانی را به گدایی می گُمارند؟!
نام موجودی که فرزندش را تاراج می کند چیست؟ انسان؟!!!
نه! این شوخیِ تلخ را ، این کابوسِ شوم را باید پایانی باشد!
.
.
.
حقوق پایمال شده کودکان را به آنان بازگردانیم.
به مناسبت هفته ملی کودک بر آن شدیم تا درد و رنج تنهایی کودکان سرزمین مان را فریاد زنیم
شاید گوشهای به خواب رفته بشنوند و از خواب گران بخیزند
.
.
.