"بیشتر وقت ها به این امید کار می کنم که خانه کوچکی برای خودم و خانواده ام داشته باشم و بتوانم در باغچه آن سبزی کاری کنم..."


https://telegram.me/darvazeghar