صدای آرزوهایش را می شنود و آن ها را به تصویر می کشد، دستانش رویایی را نقش می زند که حالا فقط روی کاغذ، رنگیست...


https://telegram.me/darvazeghar