جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع) و انجمن جامعه شناسی ایران
برگزار میکنند:
نشست تخصصی
نقش کودکان در توسعه صلح جهانی

سخنرانان:
شارمین میمندی نژاد
موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی
------
دکتر علی کاظمی
رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه قضاییه و قاضی دادگستری)

====
::::::::
زمان: شنبه، 18 مهر 1394- ساعت 17 الی 19
مکان: سالن انجمن جامعه شناسی ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (خ امیرآباد- پل گیشا)