آدرس و کروکی محل برگزاری جشنواره بوی عیدی:
جماران-خیابان شهید حسن پور-روبروی مدرسه کاشف الغطا-سرای محله جماران

نشانی گوگل مپ