آیا میدانید نبض زمین در دل شهر
شروع به تپیدن کرده است؟

وعده دیدار تا 26آذر، چهارراه ولیعصر