🕊کبوتری جان می سپارد، اما پیکر بی جانش حتی برای فرشته کوچک ما نیز قابل احترام است. کودکان خانه ایرانی به خاکش می سپارند و برایش نوشته و سنگ مزاری می گذارند.

@Darvazeghar