سرزمینت را رها کردی تا پا به سرزمینی نو بگذاری

اما بار سفر سنگینتر از پیکر نحیف تو بود.

https://telegram.me/darvazeghar