معین دوباره ما رو غافل گیر کرد با بازی فوق العادش تو شطرنج هیچکس تو خونه علم حریفش نیست ....

امروز تو زمانای استراحت بین درساش با اعضای خانه علم شطرنج بازی میکرد ارامشش در حین بازی دیدنی......یه انگیزه فوق العاده بالا داره که تو مسابقات شطرنج شرکت کنه ،راستی معین ما حریف میطلبه.....