معین 13 ساله دروازه غار، 10 دانشجوی مدعی شریفی را در 2 ساعت در دانشگاه صنعتی شریف مات کرد. او به بهانه برگزاری جشنواره پیشگیری از اعتیاد به عنوان نماینده کودکان این محله که از مراکز پخش مواد مخدر در تهران می باشد، در دانشگاه شریف حاضر شده بود. نماینده ستاد مبارزه با مواد مخدر حاضر نشد با معین مسابقه بدهد.