https://telegram.me/darvazeghar

بدتر از مرگ جسمی یک کودک، مرگ کودکی ها و معنویت کودکی است؛ و بدتر از مردن این معنویت این است که این یک روش شود و استمرار داشته باشد؛ و در این استمرار، عده ای (بی تفاوت) زندگی کنند.


شارمین میمندی نژاد