🕊مسیح در زمانه خویش کودک انسان را ملکوت آسمانها خواند تا به یاد انسان آورد که وجود معصومانه کودکان را ارج نهند و رنج گرسنگی و فقر و خونریزی را به کودکی ها روا ندارند... مسیح رهسپار کوی درد و رنج کودکی ها شد تا آیه نجات و مهر شود و یک تاریخ همچو او عیسای کودکان زمانه خویش شوند.

🎄"میلاد مسیح، پیامبر مهربانی ها گرامی باد"


https://goo.gl/moTV0n

https://telegram.me/darvazeghar