مزایده نقاشی های کودکان بوشهری به نفع آورگان مسیحی عراقی نقاشی شماره 1


کودکان تحت پوشش جمعیت امام علی در شهر بوشهر با موضوع برقراری صلح برای دوستان عراقی خود نقاشی کشیدند. این نقاشی ها به مزایده خواهد گذاشت و برای فردی بالاترین قیمت را بدهد، فرستاده خواهد شد. تمامی مبالغ جمع آوری شده به نفع کودکان عراقی هزینه خواهد شد.

قیمت پایه: 50 هزار تومان

شماره روابط عمومی جمعیت امام علی بوشهر: 
09178769562