این هم مروارید کوچولوی دروازه غار و نفس جادووووووییش...