📸☘هم خود این کیسه ها استثنایی هستند، هم عکاسشون!

این بار،رضا،عکاس کوچک خانه علم تصویرگر این کیسه های دوستدار محیط زیست است.

🍀به اینستاگرام سبزین دست سر بزنید:

instagram.com/sabzindast


https://telegram.me/darvazeghar