اگر در مددرسانی به یک کودک که در حاشیه جامعه در حال درد کشیدن است موفق نمی‌شویم به این دلیل است که جریان زندگی ما موافق با عشق‌ها و نفرت‌های یک کودک رنج کشیده نیست


شارمین میمندی نژاد

goo.gl/8zclUA