📍سوزن میزنى به هرچه سیاهى و یاس است، به هرچه ناتوانى و عجز است، برقِ امید در چشمانت چونان میرقصد که تلالو آن روى پارچه چشم اندازى از امید و خودباورى خلق کرده. مادرم تمام قد به احترامِ زنانگىِ خستگى ناپذیرت مى ایستیم و مادرانه هایت را مى ستاییم.

💎💎💎💎💎

#محصولات_نورا هنر دست مادران و دختران بلوچ سرپرستِ خانوار شهر ری و سیستان و بلوچستان

@nourahandicraft

@darvazeghar

〰〰〰〰〰〰

https://goo.gl/euku1i