ما در شکستن روزه فقر کودکان ایران سهیم می شویم...
لطفا این پیام را بگسترانید.
به وبسایت ما سربزنید.

http://kuchegardan.sosapoverty.org