امروز که لبخند خدا را بر لبان زیبایتان، و کارنامه قبولی مدرسه با بهترین نمرات را در دستان کوچکتان می بینم، چشم به روزنامه دیواری زیبایی که شما فرزندان خانه علم دروازه غار با عشق ساخته اید می دوزم، به یاد روزهای نه چندان دور گذشته می افتم و تنها خدای خودم را سپاس می گزارم؛ خدای این خانه را، خدای این محله را، خدای این شهر را، خدای این سرزمین را، خدای جمعیت امام علی خودمان را که در خانه های کودکان این سرزمین یافته ایمش...
و به یاد این جمله می افتم که خداوند هیچگاه کسی را تنها نمی گذارد. کافی است از خواب خود برخیزی و به دستان خویش بنگری و از خود برون آیی تا او را به تمامی و کمال شاهد باشی.
دختران عزیزمان، شما دلیلی هستید روشن، برای اینکه می شود این سرزمین را با دستان خودمان بسازیم. و نیز دلیلی برای ادامه این راه...
هنوز راه طولانی در پیش است، اما ایمان داریم که این راه به خانه خورشید می رسد.

http://www.freeuploadsite.com/uploads/13708007222.jpg