سهم تو از لبخند کودکانی که دیگر تو را غریب نمی خوانند و تو خود را در نگاهشان از هر آشنایی آشناتر می یابی ،معنای ناب زندگانی و جاودانگی است و تنها آن لبخند است ، آن لبخند که آرزوی تولد مهری به وسعت همه کودکان در کلامت ،نگاهت و آغوشت ... را بزرگترین خواسته تو خواهد کرد.