قایقم هدیه به تو... قایق را به اب بیانداز...پارو بزن...امواج پر تلاطم است...دریا طوفانی است... دورم کن از تاریکی...از ظلمت...از ظلم...از جور...از اعتیاد...از فساد...فحشا...تا با هم به ساحل امن عشق...ازادگی...نور و یگانگی برسیم... اری کودکم...با هم به نور خواهیم رسید لبخندت...برق نگاهت...چشمان پر امیدت...توانی است بر بازوان نا توانم... زهرا لاسجردی از اعضای مهد خانه علم‬