🎨🔆مانند میوه های تابستان خندانم 

دل من تابستان است 

پر از میوه های خوشحال 

به خانه ی دل من بیا , سبدت را از میوه های تازه‌ی تابستان پر کن ...

🖼🍏

@darvazeghar