◀️رسیدگی به وضعیت بهداشت دهان و دندان کودکان و زنان سرپرست خانواده خانه ایرانی دروازه غار، یکی از فعالیت های تیم پزشکی دروازه غار است. به جهت اولویت بندی درمان معاینات غربالگری توسط دندانپزشک داوطلب هر ٦ماه یکبار انجام می شود و بر طبق اولویت به منظور ترمیم و درمان دندان آسیب دیده به خانه درمان جمعیت امام علی ارجاع داده می شوند.


◀️در فصل گذشته حدود ١٠ کودک به خانه درمان ارجاع داده شدند. همچنین به منظور جلوگیری از پوسیدگی و آسیب دندان ها، آموزش نحوه ی صحیح مسواک زدن و رعایت بهداشت مناسب به آنها داده می شود.


https://goo.gl/jFQihx

@Darvazeghar