(فصلنامه داخلی کودکان بی کتاب "شماره بهار91") با مطالب خواندنی برای فروش آماده است.

شما می توانید برای خرید نشریه به خانه علم بیآیید.

اگر نمی توانید به خانه علم تشریف بیآورید، برای خرید اینترنتی و دریافت پستی فصلنامه لطفا به لینک زیر بروید:


فرم ویژه خرید اینترنتی نشریه خانه علم


قیمت پایه فروش در محل خانه علم

قیمت پایه فروش در محل خانه علم 2000 تومان می باشد؛ البته هر مبلغی که شما مازاد بر 1000 تومان بپردازید، تماما صرف هزینه فعالیت های خانه علم در حمایت از کودکان کار می شود.

قیمت پایه برای ارسال پستی:

قیمت در تهران: پست عادی 2500 تومان، پست سفارشی 3000 تومان و پست پیشتاز 4000 تومان

قیمت در شهرستان: پست عادی 2500 تومان، پست سفارشی 3000 تومان و پست پیشتاز 5000 تومان

(شما می توانید هر مبلغی را که مایل باشید برای همیاری به شماره حساب مربوطه برای خانه علم واریز نمائید. از مبالغ واریزی شما به حساب مربوطه، مبلغ 1000 تومان از میزان پرداختی شما برای نشریه به مصرف هزینه های چاپ خواهد رسید و پس از کسر هزینه ارسال پستی، مابقی مبلغ واریزی تان تماما به خانه علم برای حمایت از کودکان کار اهدا می گردد.)