" فراخوان اولین سمینار ملی بررسی ازدواج کودکان توسط جمعیت امام علی (ع) " 

سه شنبه 11 اکتبر مصادف با روز جهانی دختر می باشد.

 امسال شعار پایان ازدواج کودکان توسط سازمان ملل متحد برای این روز برگزیده شد