غرفه معرفی خانه علم در نمایشگاه خرید بهاره مصلی تهران برقرار است. از شما دعوت به بازدید از آن را می کنیم. همچنین بازدید از غرفه خانه علم را به دوستان خود پیشنهاد نمائید.